به پایگاه تعاملات الکترونیکی(اکسترانت) شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خوش آمدید
 
   
  
  
شرح
  
  
  
  
  
  
پایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصیپایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصی
فهرست پروژه های طرح های خصوصی
پایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصیسربرگه جدید
محمد گلشن روغنی14/09/2016 02:57 ب.ظ
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابلپایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابل
فهرست پروژه های طرح های بیع متقابل
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابلسربرگه جدید
محمد گلشن روغنی14/09/2016 03:00 ب.ظ
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بازتوانیhttp://extranet.tpph.ir/SitePages/SiteImages/TPPH_RePower.png
فهرست پروژه های طرح های بازتوانی شرکت
http://Extranet.TPPH.ir/RePowerسربرگه جدید
محمد گلشن روغنی17/09/2016 12:33 ب.ظ
سامانه رهگیری صورت وضعیت های در گردش طرح بخارصورت وضعیت های در گردش طرح بخار
http://rasad.tpph.ir/steamسربرگه جدید
نوشین فرج الهی12/04/2017 12:25 ب.ظ
سامانه درخواست ماموریت خارج از کشورسامانه درخواست ماموریت خارج از کشور
http://extranet.tpph.ir/missionسربرگه جدید
نوشین فرج الهی25/10/2017 12:21 ب.ظ
سامانه رهگیری صورت وضعیت های طرح های بازتوانیسامانه رهگیری صورت وضعیت های طرح های بازتوانی
سامانه رهگیری صورت وضعیت های طرح های بازتوانیسربرگه جدید
محمد گلشن روغنی11/12/2017 09:33 ق.ظ
کارگروه فاوای شرکتکارگروه فاوای شرکت
http://shams/Favaسربرگه جدید
مریم دهقان منشادی11/12/2017 02:55 ب.ظ
سامانه ارزیابی پیمانکاران بهره برداری و نگهداری از نیروگاهسامانه ارزیابی پیمانکاران بهره برداری و نگهداری از نیروگاه
http://shams/Arzyabiسربرگه جدید
سکینه اقبالی12/12/2017 02:20 ب.ظ
سامانه پایش زیست محیطی نیروگاه هاhttp://extranet.tpph.ir/SiteCollectionImages/payesh.jpg
http://shams.tpph.ir/payeshسربرگه جدید
نوشین فرج الهی16/01/2018 03:48 ب.ظ
سامانه درخواست مهمانسراhttp://extranet.tpph.ir/SiteCollectionImages/company_city_buildings_real_estate_property_architecture_town-512.png
http://shams/MehmanSara/SitePages/Home.aspxسربرگه جدید
نوشین فرج الهی24/02/2018 09:49 ق.ظ
سامانه مدیریت بحرانسامانه مدیریت بحران
http://padafand.tpph.irسربرگه جدید
مریم دهقان منشادی02/06/2018 09:32 ق.ظ
سامانه تعمیرات نیروگاهیسامانه تعمیرات نیروگاهی
http://pm.tpph.irسربرگه جدید
مریم دهقان منشادی02/06/2018 03:06 ب.ظ
سامانه گزارشات مدیریتیhttp://extranet.tpph.ir/SiteCollectionDocuments/report.png
http://extranet.tpph.ir/reportسربرگه جدید
نوشین فرج الهی12/08/2018 01:26 ب.ظ
سامانه یکپارچه ارزیابی عملکردسامانه یکپارچه ارزیابی عملکرد
http://shams.tpph.ir/amalkardسربرگه جدید
System Account28/01/2019 09:16 ق.ظ
سامانه پایش آنلاین گاز خروجی دودکش نیروگاه هاhttp://extranet.tpph.ir/SiteCollectionDocuments/Report.jpg
http://monitor.tpph.irسربرگه جدید
نوشین فرج الهی04/02/2019 02:56 ب.ظ
سامانه اختصاصی پایش بازار برق شرکتhttp://extranet.tpph.ir/SiteCollectionImages/PayeshBargh.jpg
http://bazar.tpph.irسربرگه جدید
نوشین فرج الهی18/02/2019 08:55 ق.ظ