به پایگاه تعاملات الکترونیکی(اکسترانت) شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خوش آمدید
این پایگاه به منظور تعاملات الکترونیکی با شرکتها، پیمانکاران و مشاورانی که با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی همکاری دارند، استقرار یافته است.

 

 

 
  
  
شرح
  
  
  
  
سامانه درخواست ماموریت خارج از کشورسامانه درخواست ماموریت خارج از کشور
http://extranet.tpph.ir/missionپیمایش در صفحه
کارگروه فاوای شرکتکارگروه فاوای شرکت
http://shams/Favaپیمایش در صفحه
سامانه ارزیابی پیمانکاران بهره برداری و نگهداری از نیروگاهسامانه ارزیابی پیمانکاران بهره برداری و نگهداری از نیروگاه
http://shams/Arzyabiپیمایش در صفحه
پایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصیپایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصی
فهرست پروژه های طرح های خصوصی
پایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصیسربرگه جدید
سامانه رهگیری صورت وضعیت های در گردش طرح بخارصورت وضعیت های در گردش طرح بخار
http://rasad.tpph.ir/steamپیمایش در صفحه
سامانه رهگیری صورت وضعیت های طرح های بازتوانیسامانه رهگیری صورت وضعیت های طرح های بازتوانی
سامانه رهگیری صورت وضعیت های طرح های بازتوانیپیمایش در صفحه
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابلپایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابل
فهرست پروژه های طرح های بیع متقابل
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابلپیمایش در صفحه
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بازتوانیhttp://extranet.tpph.ir/SitePages/SiteImages/TPPH_RePower.png
فهرست پروژه های طرح های بازتوانی شرکت
http://Extranet.TPPH.ir/RePowerپیمایش در صفحه
سامانه پایش زیست محیطی نیروگاه هاhttp://extranet.tpph.ir/SiteCollectionImages/payesh.jpg
http://shams.tpph.ir/payeshپیمایش در صفحه
سامانه درخواست مهمانسراhttp://extranet.tpph.ir/SiteCollectionImages/company_city_buildings_real_estate_property_architecture_town-512.png
http://shams/MehmanSara/SitePages/Home.aspxپیمایش در صفحه