به پایگاه تعاملات الکترونیکی(اکسترانت) شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خوش آمدید
این پایگاه به منظور تعاملات الکترونیکی با شرکتها، پیمانکاران و مشاورانی که با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی همکاری دارند، استقرار یافته است.

  
  
شرح
  
  
  
  
پایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصیپایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصی
فهرست پروژه های طرح های خصوصی
پایگاه اطلاعات نیروگاه های خصوصیسربرگه جدید
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابلپایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابل
فهرست پروژه های طرح های بیع متقابل
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بیع متقابلپیمایش در صفحه
پایگاه اطلاعات نیروگاه های بازتوانیhttp://extranet.tpph.ir/SitePages/SiteImages/TPPH_RePower.png
فهرست پروژه های طرح های بازتوانی شرکت
http://Extranet.TPPH.ir/RePowerپیمایش در صفحه
سامانه رهگیری صورت وضعیت های در گردش طرح بخارصورت وضعیت های در گردش طرح بخار
http://rasad.tpph.ir/steamپیمایش در صفحه